OBWIESZCZENIE ICP-25-2018 CAMPO - bud. sieci wod.kan. Nowodworce 1645/2 ...

Wasilków, 12.06.2018 r.

BGGN.6733.25.2018.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1645/2, 1741/12, 1741/11, 1742/6, 1742/25, 1620/32, 1620/33, 1620/46 i 1620/18 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   CAMPO Grabińscy Sp.J.

     ul. Grodzieńska 35, 16-010 Wasilków,

2. strony wg wykazu

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl