OBWIESZCZENIE ICP-21-2018 ORANGE Polska S.A. - podj. postępowania - bud.stacji.bazowej Wasilków 1059/47

Wasilków, 31.07.2018 r.

BGGN.6733.21.2018.SK.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.),

w związku z wcześniejszym zawieszeniem postępowania w przedmiotowej sprawie,

postanawia się

podjąć wszczęte na wniosek ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa ‑ pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski, adres do dręczeń: Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa, a następnie zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na dz. nr ewid. 1059/47 w obr. geod. Wasilków.

UZASADNIENIE

ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa ‑ pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski, adres do dręczeń: Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa złożył do tut. Urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jw.

Po dokonaniu wstępnej analizy postanowiono, że w związku z dużym oddźwiękiem społecznym i licznymi protestami, istnieje konieczność zapewnienia pełnego udziału licznych stron w prowadzonym postępowaniu i możliwości pełnego zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami, a co za tym idzie powstaje zasadność wydłużenie czasu załatwienia sprawy.

W dniu 31.07.2018 r. upłynął termin zawieszenia postępowania, w związku z czym podjęto przedmiotowe postępowanie.

- x -

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa

pełnomocnik: Grzegorz Gąsiorowski

Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa,

2. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Postanowienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.