OBWIESZCZENIE ICP-13-2020 Wodociągi Białostockie - podjęcie postępowania

Wasilków, 22.06.2020 r.

BGGN.6733.13.2020.SK.11

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wodociągi Białostockie sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15‑950 Białystok, pełnomocnik - Waldemar Waszkiewicz „TELAN” A i J. Stankiewicz i W. Waszkiewicz Sp.J. ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn 0,4 kV położonej w:

- m. Wasilków jedn. ewid. Wasilków, obręb 13 - Wasilków, nr ewid. gruntów: 1357, 1356, 1355/1, 1352/1, 561, 1373/1, 1373/2, 1388/1, 1387/1, 1584/16, 1584/17, 1584/10 i 563,

- m. Białystok jedn. ewid. Białystok, obręb Pietrasze, nr ewid. gruntów: 1650 i 1647/3,

- m. Białystok jedn. ewid. Białystok, obręb Białostoczek Płn., nr ewid. gruntów: 8, 17/1, 11, 9/2, i 7,

po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji i wysłaniu jej do uzgodnienia w formie decyzji z organami zewnętrznymi tj. m.in. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

po ustąpieniem przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania tj. uzgodnieniu projektu przedmiotowej decyzji z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

postanawia się

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

Ponieważ przedmiotowe postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony, a ponadto ponieważ nie rozstrzyga spornych interesów stron - na podstawie art.107 §4 Kpa odstąpiono od jego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

pełnomocnik: Waldemar Waszkiewicz „TELAN” A i J. Stankiewicz i W. Waszkiewicz Sp.J.

ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku

4. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.bialystok.pl/

Dodana: 24 czerwiec 2020 11:34

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2020 11:34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-06-24

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-06-24

Rejestr zmian