OBWIESZCZENIE ICP-10-2020 PGE. Kulenko.A. budowa sieci energet.Wasilków 1214/3...

Wasilków, 25.06.2020 r.

BGGN.6733.10.2020.SK.5


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, linii kablowej nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złącz kablowych na dz. nr ewid.: 1214/3, 1213, 1301/6, 1301/5, 1301/9, 1302/1, 1225, 1308, 1332, 1428/2, 1280/4, 1280/6, 1320/3 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik ‑ Adam Kulenko ul. Pogodna 37A/21, 15‑365 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 26 czerwiec 2020 12:23

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2020 12:23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-06-26

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-06-26

Rejestr zmian