OBWIESZCZENIE ICP-1-2019 Orande Polska S.A. - postanowienie o podjęciu postępowania

Wasilków, 03.01.2020 r.

BGGN.6733.1.2019.SK.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania,

postanawia się

podjąć wszczęte na wniosek ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa ‑pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski, adres do dręczeń: Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa, a następnie zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na dz. nr ewid. 1059/47 w obr. geod. Wasilków.

UZASADNIENIE

ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa ‑pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski złożył do tut. Urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jw.

W dniu 28.02.2019 r. Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę Nr VI/75/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej.

Wcześniej zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków”. Główne przewidywane funkcje obszaru wskazanego do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to zabudowa usługowa, produkcyjna i wytwórcza uzupełnionej o niezbędną infrastrukturę. Teren wnioskowanej inwestycji i teren na który ta inwestycja mogła by oddziaływać znajduje się w całości w obszarze objętym ww. uchwałą, a więc przyszłym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie analizy przedmiotu wniosku i pozostałych uwarunkowań ustalono, że istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy postanowieniami ewentualnej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji z projektowanymi postanowieniami miejscowego planu.

W związku z tym, zgodnie z art. 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawieszono prowadzone postępowanie do czasu uchwalenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lecz na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W określonym ustawowo okresie zawieszenia postępowania Gmina Wasilków nie miała możliwości uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd zaistniała konieczność podjęcia zawieszonego postępowania i załatwienia sprawy w trybie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

ORANGE Polska S.A. ‑pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski,

adres do dręczeń: Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-01-03

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-01-03

Rejestr zmian