Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki)

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki), polegającej na wprowadzeniu zmiany w treści w zakresie zmiany kierunku rekultywacji terenu poeksploatacyjnego z leśnego na rolny

 

BGGN.6721.2.2019.BG                                                          Wasilków, 29.10.2019 r.                                                        

                                                       OBWIESZCZENIE

            o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

           zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków

                                              (rejon wsi Studzianki)

 

          Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i uchwały
Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r.  zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki), 

uchwalonego   uchwałą  Nr XLIV/259/02  Rady  Miejskiej  w  Wasilkowie z dnia 29 sierpnia 2002 r.,

polegającej na wprowadzeniu zmiany w treści tej uchwały, w zakresie zmiany kierunku

rekultywacji terenu poeksploatacyjnego z leśnego na rolny.

Zmieniany plan dotyczy działek nr 115, 116 i 117  w obrębie geodezyjnym Studzianki.

          Jednocześnie na podstawie art. 48, w związku z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuję, że z uwagi na zakres zmian planu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko.

          Projekt zmiany planu miejscowego będzie wyłożony w terminie od 6 do 28 listopada 2019 r.

w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się

w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 15 w  sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. 

           Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można

wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Burmistrza Wasilkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasikowie, ul. Białostocka 7,
    16-010 Wasików),
  • ustnej - do protokołu (w  pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (adres: kancelaria @wasilkow.pl).

 

Burmistrz Wasilkowa