Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla "Lisia Góra")

BGGN.6721.2.2018.BG                                                                     Wasilków, 28.12.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA WASILKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”)

 

                  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz  w związku z art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  uchwały Nr XLII/362/18  z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”),  obejmującego obszar o pow. ok. 20,5 ha, sąsiadującego z osiedlem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową i produkcyjno-wytwórczą.    

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.  Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, pok. nr 4.

     Wnioski do ww. planu i prognozy można wnosić w terminie do dnia 30 stycznia  2019 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. nr 4),
  • drogą elektroniczną (na adres: b.grzegorczyk@wasilkow.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

 

                                                              

                                                                        

Burmistrz Wasilkowa

Lista stron