Ogłoszenie - nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w WasilkowieOfertę na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe,

 7. znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 8. umiejętność obsługi komputera.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. komunikatywność,

 4. sumienność,

 5. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

 6. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

 7. obowiązkowość.

 1. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie kancelarii Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 2. Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

 3. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji z zewnątrz i wewnątrz Urzędu.

 4. Redagowanie pism na potrzeby wydziału.

 5. Obsługa centrali telefonicznej, faksu.

 6. Udzielanie informacji interesantom.

 7. Wydawanie druków, formularzy oraz wzorów pism.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Wymiar czasu pracy: pełny etat. Początek zatrudnienia: styczeń 2015 r. 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na parterze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku. 1. Oferty kandydatów na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców powinny zawierać podpisane przez kandydata lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

 2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie,

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

 10. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie. 1. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 10, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.