OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa dotyczące budowy stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji komunikacyjnej) na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie

Wasilków, 15.05.2020 r.

BGGN.6220.28.2019.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.05.2020 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.28.2019.BK umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji radiokomunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie,  powiat białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 

  1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

 

  1. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, dnia: ….................... podpis:

 

 

Zdjęto dnia: ........................................   podpis:

Dodana: 15 maj 2020 13:59

Zmodyfikowana: 15 maj 2020 13:59