ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu posrępowania na wniosek Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studzien wierconych na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wody ”Jurowce”: nr 3F – o głębokości 110 m na działce nr ewid. 1128/2, nr 6D – o głębokości 100 m na działce nr ewid. 1178/2, obręb Jurowce, gmina Wasilków.

Wasilków, 07.05.2018 r.

 

BGGN.6220.13.2018.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek Wodociągów Białostockich  Sp. z o. o. z dnia 10.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studzien wierconych na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wody ”Jurowce”: nr 3F – o głębokości 110 m na działce nr ewid. 1128/2, nr 6D – o głębokości 100 m na działce nr ewid. 1178/2, obręb Jurowce, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600).

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

 

Otrzymują:       

 

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. aa

Załączniki

Lista stron