OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanym w dniu 18.07.2018 r. postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studzien wierconych na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wody ”Jurowce”: nr 3F - o głębokości 110 m na działce nr ewid. 1128/2, nr 6D - o głębokości 100 m na działce nr ewid. 1178/2, obręb Jurowce, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie

Wasilków, 18.07.2018 r.

 

BGGN.6220.13.2018.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanym w dniu 18.07.2018 r. postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studzien wierconych na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wody ”Jurowce”: nr 3F - o głębokości 110 m na działce nr ewid. 1128/2, nr 6D - o głębokości 100 m na działce nr ewid. 1178/2, obręb Jurowce, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Jednocześnie zawiadamiam o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałki do piątku w godzinach od 800 do 1500)

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

             

            Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

Załączniki

Lista stron