OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polejajacego budowie stawu ziemnego hodowlanego-urządzenia melioracji wodnych, położonego na działce o nr 263 w Dąbrówkach, gm. Wasilków

Wasilków, 06.12.2017 r.

BGGN.6220.26.2017.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 06.12.2017 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.26.2017.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie stawu ziemnego hodowlanego – urządzenia melioracji wodnych, położonego na działce o nr 263 w Dąbrówkach, gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie,

 

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Państwa Sebastiana Tomasza i Justyny Pikulskich z dnia 18.07.2017 r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

Załączniki

Lista stron