OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa

Wasilków, 05.10.2018 r.

BGGN.6220.15.2018.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z poźn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.10.2018 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.15.2018.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków realizowanego na działkach o nr ewid. 743, 737, 726, 732/1, 735/3, 735/14, 735/23, 732/15, 734/27 położonych w m. Woroszyły, obręb Wólka Przedmieście,

 

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Firmy DAR-MAR Spółka Cywilna Mściszewski Marek, Minkiewicz Dariusz z dnia 27.06.2018  r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

Załączniki

Lista stron