OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Wasilków, 01.02.2019 r.

BGGN.6220.23.2018.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 01.02.2019 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.23.2018.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie działki  o nr geod. 547/3 położonej na terenie gminy Wasilków, obręb 10 Studzianki, gm. Wasilków.

 

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 

 

  1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

 

 

  1. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, dnia: ….................... podpis:

 

 

  1. W miejscu inwestycji, dnia: ….................... podpis:

.

 

 

Zdjęto dnia: ........................................   podpis:

Załączniki

Lista stron