OBWIESZCZENIE

 Wasilków,  27.12.2018 r.

 

BGGN.6220.20.2018.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o wydanym w dniu 27.12.2018 r. postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w liczbie 85, budynków mieszkalnych jednorodzinnych z  sługami  w  liczbie 2, z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną dla obsługi projektowanego zespołu budynków jednorodzinnych (drogami wewnętrznymi ze zjazdami) oraz terenami rekreacyjnymi, wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane, działki pod drogi wewnętrzne i pasy techniczne, realizowanego na działkach o nr ewid. 1586/2-22, 1586/24, 1586/26, 1586/27, 1586/28, 1586/29, 1586/30, 1586/31, 1586/32 położonych przy ul. Gajnej w Wasilkowie, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Jednocześnie zawiadamiam o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałki do piątku w godzinach od 800 do 1500)

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

             

            Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

 

Otrzymują:       

 

  1. Wnioskodawcy
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. aa

 

 

 

 

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – ul. Białostocka 7
  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Załączniki

Lista stron