OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa

Wasilków, 10.10.2018 r.

BGGN.6220.6.2018.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 10.10.2018 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.6.2018.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie do 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (26x2) oraz 5 jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach  o nr ewid. 1114/26, 1114/27, 1114/28, 1114/29, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/33, 1114/34, 1114/35, 1114/36, 1114/37, 1114/38, 1114/39, 1114/41 położonych przy ul. Wasilkowskiej w Jurowcach.

 

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

Załączniki

Lista stron