OBWIESZCZENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na postawieniu na rzece Supraśl w miejscowości Nowodworce Małej Elektrowni Wodnej w postaci Rzecznego Agregatu Prądotwórczego. Produkcja prądu elektrycznego będzie oparta na wolnoobrotowych turbinach wodnych (koła młyńskie zanurzone w płynącej rzece, które napędzą zestawy prądnic, realizowanego na działce o nr ewid. 484/1 (teren/koryto rzeki Supraśl) w Nowodworcach, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie

 Wasilków,  08.01.2018 r.

 

BGGN.6220.27.2017.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanym w dniu 08.01.2018 r. postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na postawieniu na rzece Supraśl w miejscowości Nowodworce Małej Elektrowni Wodnej w postaci Rzecznego Agregatu Prądotwórczego. Produkcja prądu elektrycznego będzie oparta na wolnoobrotowych turbinach wodnych (koła młyńskie zanurzone w płynącej rzece, które napędzą zestawy prądnic,  realizowanego na działce o nr ewid. 484/1 (teren/koryto rzeki Supraśl) w Nowodworcach, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Jednocześnie zawiadamiam o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałki do piątku w godzinach od 800 do 1500)

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

             

            Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

 

Załączniki

Lista stron