Raport z przeprowadzonego etapu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w Gminie Wasilków

Raport z przeprowadzonego etapu Indywidualnego Planu

Konsultacji (IPK) w Gminie Wasilków

 

 

etap konsultacji (w rozumieniu Regulaminu konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15) : pierwszy

etap IPK : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”))

 

 1. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”))

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: http://bip.wasilkow.pl/ oraz http://konsultacje.um.wasilkow.wrotapodlasia.pl/

 

 

 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: maj – listopad 2017 r.
 2. Cele konsultacji:
 • dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
 • przekazanie wiedzy o historycznych uwarunkowaniach terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu;
 • wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;
 • przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;
 • prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:
 • warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych
 • warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo-środowiskowe
 • potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych
 • lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);
 • zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

 1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. a) Uchwały NR XXXI/250/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków
 2. b) Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za proces konsultacji (wraz z danymi kontaktowymi):

Gospodarz procesu konsultacji : Mirosław Bielawski – Burmistrz Wasilkowa, tel. 85 718 54 00 wew. 17, e-mail: burmistrz@wasilkow.pl;

Koordynator organizacji procesu konsultacji: Urszula Kosińska - samodzielny referent ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich - Wydział Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - do 31.05.2017; Katarzyna Łuba 01.06.2017 – 01.09.2017 , Joanna Kowalska-Wasilewska 02.09.2017 – 31.11.2017 - samodzielny referent ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, tel. 85 1785 400 wew. 036, email j.wasilewska@wasilkow.pl;

Specjalista ds. obsługi narzędzia opartego o system GIS Podlaskie: Beata Grzegorczyk-Andrejczuk  inspektor ds. planowania przestrzennego - Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, tel. 85 718 54 00 wew. 026, e-mail: b.grzegorczyk@wasilkow.pl;

Specjalista ds. promocji i informacji -  Jolanta Skowrońska – pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, tel. 85 718 54 00 wew. 036, e-mail: j.skowronska@wasilkow.pl.

 

 

 1. Informacja o działaniach podjętych w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych:

Lp.

Nazwa działania (techniki/metody konsultacji)

w ramach IPK

Opis wykonanych czynności i zastosowanych technik konsultacyjnych w ramach IPK / rezultaty

1.

Identyfikacja tematu konsultacji

Urząd przygotował pisemną informację o celu sporządzania planu i głównych kierunkach zmian. Ustalono przedmiot i temat konsultacji oraz wagę tematu dla lokalnej społeczności. Dobrano odpowiednio przedział czasowy na realizację konsultacji.

2

Przygotowanie urzędu do konsultacji

Urząd przypomniał regulamin konsultacji, wyznaczył gospodarza konsultacji oraz osoby z nim współpracujące – koordynatora procesu konsultacji, osobę odpowiedzialną za obsługę narzędzia opartego o GIS Podlaskie oraz wykorzystano zasoby urzędu tkj. pomieszczenia, sprzęt techniczny.

3

Przygotowanie planu konsultacji

Optymalnie dobrano techniki konsultacji, zidentyfikowano zasoby zewnętrzne, w tym określono czas i miejsca na wdrożenie działań. Określono kanały informacji i komunikacji, przygotowano materiały na potrzeby konsultacji tkj. broszury informacyjne w języku nietechnicznym, mapa w języku nietechnicznym oraz plakaty informacyjne. Opracowano szczegółowy plan działań, w tym określono harmonogram i kosztorys realizacji poszczególnych technik konsultacji. Umieszczono informacje o konsultacjach  na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń, umieszczono plakaty informacyjne w miejscach realizacji działań i w prasie.

4

Wdrożenie procesu konsultacji

Wykonano materiały informacyjne na potrzeby konsultacji, które umieszczono na tablicach informacyjnych na terenie gminy, na BIP, stronach internetowych.

 

METODA ANALIZY FOTOGRAFICZNEJ

Wykonano 64 fotografie przedstawiające pojedyncze elewacje budynków usytuowanych w pierzejach Rynku (część terenu miasta Wasilkowa „Centrum”) oraz ogólne ujęcia Rynku. Ponadto zostały utworzone z połączonych fotografii 4 elewacje zewnętrzne i 4 wewnętrzne Rynku (tzw. ujęcia panoramiczne). Fotografie posłużyły jako materiał do urzędowej dokumentacji planistycznej. Fotografie w dużym rozmiarze i o wysokiej rozdzielczości  w postaci zdjęć w formie elektronicznej oraz w formie wydruku na dużym formacie zostały zaprezentowane uczestnikom konsultacji w ramach Metody „Future City Game” w dniach 27 - 28.05.2017 r. Zdjęcia zostały też udostępnione publicznie za pośrednictwem specjalnie stworzonej strony internetowej projektu http://konsultacje.um.wasilkow.wrotapodlasia.pl

Dokumentacja zdjęciowa posłużyła również jako materiał wykorzystywany do przeprowadzenia pozostałych technik konsultacji. Docelowo, zamiarem Urzędu jest zrealizowanie wystawy fotografii adresowanej do mieszkańców Wasilkowa i uczestników konsultacji.

 

MAPY INTERAKTYWNE

Projekt konsultowanego dokumentu (w postaci specjalnych map) wraz z informacjami dotyczącymi procesu konsultacji został zaprezentowany za pomocą narzędzia informatycznego stanowiącego rozszerzenie systemu GIS Podlaskie. Narzędzie umożliwiło uczestnikom konsultacji zadawanie pytań i przekazywanie opinii i wniosków do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie na temat konsultowanego dokumentu. Narzędzie dostępne było w okresie maj – listopad 2017 r.  na stronie internetowej geoportal.wrotapodlasia.pl. Komunikat o konsultacjach został dostosowany do wszystkich potencjalnych uczestników i rozesłany za pomocą wszystkich możliwych kanałów przekazu. Mapa interaktywna była techniką przydatną dla osób, które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w spotkaniach bezpośrednich np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, starszych, rodziców małych dzieci. Konsultacje z wykorzystaniem mapy interaktywnej pozwoliły w sposób prosty uporządkować dyskusję i stworzyć przejrzystą wizualizację miejsc w przestrzeni, które skupiały problemy bądź domagały się w oczach lokalnej społeczności określonych zmian. System wyposażony był w archiwum zbierania poszczególnych uwag. Użytkownicy i urząd mogli uzyskiwać aktualne informacje i statystyki dotyczące konsultacji co pozwoliło na bieżące pozyskiwanie informacji od uczestników konsultacji i wykorzystanie ich do ewaluacji.

 

INTERNETOWE FORUM PLANOWANIA PRZESTRZENI

Na potrzeby realizacji metody zakupiona została usługa InfoGmina. Dodatkowo został zakupiony monitor wewnętrzny, na którym wyświetlane było forum planowania przestrzeni i wszystkie bieżące informacje dotyczące konsultacji. Za pomocą narzędzia zbierano w okresie maj – listopad 2017 r. uwagi i opinie. Narzędzie wymagało zarejestrowania się i logowania i było dostępne na stronie internetowej wasilkow.infogmina.eu. Aplikacja umożliwiła wszystkim mieszkańcom o każdym czasie możliwość wypowiedzenia się w temacie prowadzonych konsultacji. Dodatkowo umieszczono na stronie internetowej gminy informację o możliwości korzystania z internetowego narzędzia konsultacyjnego oraz hiperłącza do tego narzędzia. Wykonano materiały informacyjne na potrzeby konsultacji tkj. plakaty, ulotki, broszury.  Umieszczono ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicy ogłoszeń, umieszczono plakaty informacyjne w miejscach realizowanych działań. Wykonano również zaproszenia na poszczególne wydarzenia wraz z plakatami i ulotkami. Korespondencyjnie wysyłano zaproszenia na poszczególne wydarzenia mieszkańcom gminy.  Dodatkowo w lokalnej Gazecie Wasilkowskiej umieszczano wszelkie informacje o konsultacjach. Dodatkowo zakupiono domenę i utworzono na niej stronę internetową poświęconą prowadzonym konsultacjom pod adresem www.konsultacjewasilkow.pl.

 

WARSZTAT PRZYSZŁOŚCI „FUTURE CITY GAME”

Warsztaty odbyły się w dniach 27-28.05.2017 r. Uczestniczyło w nich 50 osób (pierwszego dnia) i 70 osób (drugiego dnia).  Podczas warsztatów zrealizowano 4 główne etapy podczas 2 dni wolnych od pracy:

Etap I – analiza eksperta na temat niestandardowych rozwiązań możliwych do zastosowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z prezentacją zdjęć i omówieniem;

Etap II – spacer historyczny (badawczy) z przewodnikiem w formie wizji lokalnej konfrontującej pomysły z rzeczywistością. W spacerze wzięli udział oprócz uczestników warsztatów również przedstawiciele Urzędu (3 osoby, w tym urbanista, architekt) oraz ekspert ds. planowania przestrzennego;

Etap III – podział uczestników na 7 zespołów roboczych. Uczestnicy pod okiem 2 moderatorów-animatorów pracowali nad  wypracowaniem spójnej wizji zagospodarowania przestrzeni obszaru konsultowanego. Uczestnicy wcielając się w role poszczególnych grup społecznych tj. władz gminy, radnych, młodzieży, seniorów, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, rowerzystów, pieszych, kierowców itp. próbowali stworzyć pomysły uwzględniające różne wymiary rozwoju miasta w tym gospodarczy, społeczny, kulturalny, przyrodniczy. Każdy zespół prezentował swoje pomysły pozostałym. Następnie w głosowaniu zostało wybranych 5 najlepszych - wg. zgromadzonych - pomysłów. Następnie, zespoły ruszyły w miasto w celu przeprowadzenia sondażu wśród mieszkańców Wasilkowa, którego wyniki zostały zebrane w formie protokołu.

Etap IV – spotkanie, na którym zostały zaprezentowane pomysły wypracowane przez grupy robocze oraz głosowanie publiczności. W wyniku głosowania został wybrany 1 pomysł rekomendowany przez mieszkańców do realizacji.

Zapewniono uczestnikom wszelkie materiały biurowe , papiernicze, administracyjne. Zapewniono transport osobom niepełnosprawnym oraz przerwę obiadowo-kawową wszystkim uczestnikom.

 

METODA DNI OTWARTYCH WRAZ Z PUNKTEM KONSULTACYJNYM (HAPPENING)

Na potrzeby Happeningu opracowano scenariusz gry lokalnej oraz wykonano plansze i gadżety. W spotkaniu konsultacyjnym metodą happeningu, które odbyło się 3 czerwca 2017 r. wzięło udział około 50 osób w tym dzieci, młodzież i ich rodzice. Podczas udziału w grze zainteresowani mieli możliwość wskazania swoich propozycji zmian na terenie gminy na rozrysowanej mapie Wasilkowa. Za pomocą ankiet konsultacyjnych mieszkańcy mieli okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące terenu centrum Wasilkowa. 66% badanych zgłasza zapotrzebowanie na zabudowę usługową oraz usługi publiczne i handlowe zaś  33 % uważa że jest odpowiednia ilość terenów usługowych. Kolejne pytanie poruszyło temat jakie usługi powinny dominować na obszarze centrum Wasilkowa. Najwięcej wskazań (10) uzyskały usługi publiczne oraz (9) usługi handlowe. Nieco mniej osób wskazało usługi oświaty (7 wskazań). Najczęstsze propozycje uczestników spotkania jako wskazane kierunki inwestycyjne to: ścieżka rowerowa, basen, sygnalizacja świetlna, place zabaw, ławki koło Szkoły Podstawowej, siłownia, restauracja, kino, zwiększenie terenów zielonych.

5

Informacja o wynikach konsultacji i wnioskach do planu

Podjęto decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosków i uwag uczestników konsultacji z uwzględnieniem interesu publicznego. Opracowano raport z uwzględnieniem wszystkich uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia bądź odrzucenia. Przekazano informacji zwrotnej dla uczestników w postaci raportu z konsultacji w ciągu 30 dni od zakończenia procesu zbierania opinii za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych: BIP, strona internetowa gminy, email, sms.

6

Przygotowanie projektu dokumentu i przekazanie wraz z raportem z konsultacji pod obrady komisji urbanistyczno-architektonicznej

Przekazano 28 grudnia 2017 r. projekt dokumentu wraz z raportem z konsultacji do zaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną .

 

 

 1. Informacja o tym, w jaki sposób zapewniono powszechność konsultacji, tzn. dostępność czasu i miejsca konsultacji dla wszystkich uczestników, w tym osób o szczególnych potrzebach (na podstawie IPK):

Zapewniono dostępność czasu poprzez organizację konsultacji w dniach wolnych od pracy i godzinach popołudniowych. Terminy spotkań zostały dostosowane do rytmu życia lokalnej społeczności tj. nie kolidowały z terminami głównych ceremonii religijnych (Nabożeństw religijnych obrządku zarówno Rzymsko-katolickiego jak i Greko-katolickiego (w Gminie nie ma świątyń innych wyznań)) oraz świąt państwowych, a jednocześnie pozwalały na bezpośrednie uczestniczenie w konsultacjach. Zapewniono dostępność miejsc poprzez odpowiedni dobór z zachowaniem szczególnej dbałości o potrzeby różnych uczestników konsultacji oraz z dużą uważnością na niwelowanie przewidywanych barier, tak aby zapewnić uczestnictwo szerokiemu gronu mieszkańców z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tych osób uwarunkowanych takimi przesłankami jak np. wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, status społeczny, przekonania religijne i inne przesłanki. Konsultacje odbyły się między innymi w Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, które w chwili obecnej, obok wykonywanych tam zadań edukacyjno-wychowawczych, pełni też funkcję kulturalnego i politycznego centrum życia społecznego gminy Wasilków, które w zależności od potrzeb, zmienia się w lokal wyborczy, miejsce spotkań przedstawicieli społeczności lokalnej, miejsce, gdzie odbywa się większości imprez, uroczystości ważnych dla gminy i jej mieszkańców.  Wyboru miejsca realizacji konsultacji dokonano również w oparciu o możliwość łatwiejszego dotarcia mieszkańców Wasilkowa. Istotne  z punktu widzenia dostępności jest położenie geograficzne szkoły - w centrum miasta, które stanowi jednocześnie centrum obszaru konsultowanego, w bliskim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych, siedziby władz miejskich i gminnych oraz urzędów i miejsc kultu religijnego. Przestrzeń dyskusji została dostosowana architektonicznie i organizacyjnie do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych (budynek Gimnazjum dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w podjazdy dla niepełnosprawnych, spoczniki o odpowiedniej powierzchni, brak schodków, progów, spotkanie odbyło się na parterze) Przestrzeń dyskusji została dostosowana do liczebności grupy. Pomieszczenie, w którym odbyły się konsultacje było odpowiednio przestronne a wyposażenie specjalnie dostosowane do osób w różnym wieku,  co było dodatkowym czynnikiem zapewniającym komfort pracy uczestników. Kolejnym miejscem konsultacji był Stadion Miejski w Wasilkowie który jest obiektem sportowym wykorzystywanym do imprez masowych oraz wydarzeń gminnych. Ogłoszenia, ulotki o konsultacjach oraz dokumenty dotyczące przedmiotu konsultacji sformułowane były w języku nietechnicznym, dostosowanym do danej metody konsultacji, tak aby każdy uczestnik mógł zrozumieć podstawowe założenia i cel konsultacji. Za pomocą narzędzi interaktywnych umożliwiono wszystkim niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, o każdym czasie dostęp do informacji dotyczących tematu konsultacji. Umieszczono ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń, umieszczano plakaty informacyjne w miejscach realizacji działań.

 

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1.

Mieszkaniec Wasilkowa

– wniosek  złożony przez Infogminę

(Potrzebne jest) utworzenie sobotniego ryneczku oraz parku z kolorowymi fontannami.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

2

Mieszkaniec Wasilkowa

– wniosek złożony przez Infogminę

Część centrum należy wyłączyć z ruchu samochodowego.

Ścieżka rowerowa ze stojakami na rowery.

Zagospodarowanie istniejących parków, z nowymi nasadzeniami krzewów iglastych.

Wniosek dotyczy uporządkowania ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

3

Mieszkaniec Wasilkowa

– wniosek złożony przez Infogminę

Przedłużenie ścieżki rowerowej

 

Utworzenie ryneczku z lokalnymi produktami

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

Wniosek dotyczy prowadzenia usług i handlu. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

4

Mieszkaniec Wasilkowa

 – wniosek złożony przez Infogminę

Wniosek o likwidację połączenia drogowego z ulicy Mickiewicza dz. 2444/2, 2707/3, 2708/1

Uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum Wasilkowa jest jednym z najważniejszych zagadnień planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum”. Utworzenie nowej drogi przyczyni się do lepszej komunikacji z zapleczem działek zlokalizowanych przy Rynku. Może wpłynąć na ich dodatkowe podziały – tzn. będzie mogła powstać tam nowa zabudowa z obsługą komunikacyjną z nowoprojektowanej drogi. Większa część działek, które mają stanowić w przyszłości nowoprojektowaną drogę jest własnością Gminy Wasilków. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

5

Mieszkaniec Wasilkowa

– wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

W centrum Wasilkowa potrzebne są restauracje, kluby i puby. Brakuje miejsca do spotkań, wyposażonego w ławki, fontanny, zieleń.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

6

Mieszkaniec Wasilkowa

 - wniosek  wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest utworzenie pasażu handlowo-usługowego przy Rynku w Wasilkowie.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

7

Mieszkaniec Wasilkowa

– wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebny jest szalet miejski

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

8

Mieszkaniec Wasilkowa

- wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

(Potrzebne jest) miejsce do posiedzenia z rodziną, z dala od ruchu samochodowego, z ławeczkami i placami zabaw – bezpieczne dla dzieci.

---------------------------------------------(Potrzebna jest) w pobliżu (miejsca spotkać) mała gastronomia.

Wniosek dotyczy zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa oraz szeroko pojętych usług gastronomicznych. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

9

Mieszkaniec Wasilkowa

- wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest:

- deptak, mała gastronomia, kino, park z kolorowymi fontannami, dużo zieleni.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych i kulturalnych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

10

Grupa Biała

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Modernizacja budynku tutejszego Gimnazjum, który miałby przejąć funkcję Ratusza oraz Domu Kultury, nowa lokalizacja szkoły, boisko szkolne zaadoptować na uroczystości miejskie, deptak         z infrastrukturą gastronomiczną, odrestaurowanie budynków przy ul. Białostockiej, ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu administracji i kultury oraz gastronomii, a także możliwości wprowadzenia ruchu rowerowego do centrum Wasilkowa.  Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

11

Grupa Brązowa

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Siłownia pod chmurką, fontanna na skwerku, kino, teatr, sala bankietowa, klub seniora, juniora, zamknięcie  i powiększenie przestrzeni centrum, , gdzie powstanie park, plac zabaw, kafejki, punkty gastronomiczne promujące kuchnie lokalną, sklepik z pamiątkami, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego-ronda, monitoring, koszy na psie odchody

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu kultury oraz gastronomii i handlu, a także wprowadzenia zmian w ruchu samochodowym w centrum Wasilkowa.  Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

12

Grupa Zółta

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Rozbiórka sklepu mięsnego znajdującego się w samym centrum rynku, a w jego miejsce powstanie „płaszczatka” na cele rozrywkowe              i uroczystości  okolicznościowe, wokół  tego miejsca  zaplanowano ustawienie ławek                   i stolików wkomponowanych w zieleń, zabawki dmuchane, ul. Białostocka pełni w dalszym ciągu funkcje komunikacyjne, jest oddzielona                 od skweru pasem zieleni-krzewów, podobnie          od strony Gimnazjum.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu kultury oraz zieleni rekreacyjnej.  Wniosek w części rozpatrzony pozytywnie (miejscowy plan nie może narzucić rozbiórki obiektów).

13

Grupa Fioletowa Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zamknięcie fragmentu ul. Białostockiej, obecne boisko przy Gimnazjum powinno  zostać odnowione i rozbudowane o bieżnię, zaplanowano rozbudowę ścieżki rowerowej            i wprowadzenie dużej ilości zieleni, fontanny, placu zabaw, ( nie takiego jak przy blokach), skate parku, ( ponieważ dużo dzieci jeździ                       do Białegostoku , aby skorzystać z tej rozrywki), restauracja lub cukiernia, tabliczki mówiące          o historii Wasilkowa, pojawiła się pomysł usunięcia reklam, większej dbałości o mur wokół Cerkwi, więcej zieleni, ławek, koszy na śmieci.

Wniosek dotyczy zmiany organizacji ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej, wprowadzeniu usług gastronomicznych i kulturalnych (lokalizacja tabliczek z danymi historycznymi dot. poszczególnych obiektów w Wasilkowie) oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej z obiektami rekreacyjnymi. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

14

Grupa Zielona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Parking dookoła rynku i świateł, kompozycje zieleni, ,ogródek jordanowski, miejsce rekreacyjne przy Gimnazjum.

Wniosek dotyczy lokalizacji parkingów samochodowych w obrębie Rynku, wprowadzeniu skrzyżowań ze światłami oraz zielonego miejsca rekreacyjnego w centrum Wasilkowa. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej na parkingi. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

15

Grupa Czerwona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zaplanowano budowę nowej szkoły, obecny budynek zostanie przystosowany na potrzeby Urzędu Miejskiego, w obecnym budynku urzędu powstanie Dom Kultury, pojawi się plac zieleni      z ławkami, kawiarenką i fontanną.

Wniosek dotyczy zmiany funkcji budynku szkoły z usług oświatowych na usługi administracji publicznej oraz kultury w połączeniu z terenami zielonym, przeznaczonymi pod zieleń parkową z rekreacją. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

16

Grupa Niebieska

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Nowa droga rowerowa, remont drewnianych domów, uporządkowanie posesji, poprawa bezpieczeństwa  ruchu drogowego - światła na przejściu dla pieszych przy Gimnazjum, więcej zieleni, uporządkowanie reklam na płotach i posiadłościach.

Wniosek dotyczy wprowadzenia ścieżki rowerowej, zmiany organizacji ruchu samochodowego oraz wprowadzeniu zieleni parkowej jako terenów rekreacyjnych w centrum. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

17

Uczeń x 4

plac zabaw

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

18

Uczeń

trampolina

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

19

Uczeń

boisko

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

20

Uczeń x 4

basen

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

21

Uczeń

ławki koło szkoły

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

22

Uczeń x 2

siłownia na terenie szkoły SP

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

23

Uczeń

oświetlenie ulicy od Białegostoku do Wasilkowa

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

24

Uczeń

szkoła spadochroniarska

Wniosek dotyczy pomysłu lokalizacji szkoły spadochroniarskiej. Z uwagi na lokalizację terenu, poddanego konsultacjom w centrum  Wasilkowa, konkretna funkcja szkoły spadochroniarskiej w centrum Wasilkowa, nie spełnia wymogów funkcji centro twórczej. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

25

Uczeń x 3

ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

26

Uczeń

restauracja

Wniosek dotyczy lokalizacji usług gastronomicznych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

27

Uczeń

rondo przy PKS

Wniosek dotyczy zmiany ruchu kołowego w obrębie Rynku w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

28

Rodzic

światła przy przedszkolu Tekakwita

Wniosek dotyczy wprowadzenia przejścia ze światłami przy przedszkolu Tekakwita w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

29

Mieszkaniec Wasilkowa

zagospodarowanie placu nad rzeką

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

30

Mieszkaniec Wasilkowa

budowa domów komunalnych

Wniosek dotyczy działań poprawiających dostępność  mieszkań komunalnych – nie dotyczy przedmiotu konsultacji społecznych.   Wniosek bezprzedmiotowy.

31

Rodzic

sygnalizacja świetlna

Wniosek dotyczy wprowadzenia skrzyżowań ze światłami. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

32

Mieszkaniec Wasilkowa

fontanna przy Cerkwi

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

33

Mieszkaniec Wasilkowa

szachy na ziemi zrobione z płyt z dużymi figurami

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

34

Mieszkaniec Wasilkowa

park za SP

Wniosek dotyczy zieleni parkowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

35

Mieszkaniec Wasilkowa

utwardzenie drogi oraz kanalizacja deszczowa

Brak wskazań lokalizacyjnych – ulice na terenie objętym planem są utwardzone i sukcesywnie wyposażane w kanalizację deszczową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

36

Mieszkaniec Wasilkowa

 

Pozostawienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pierzei Rynku pomiędzy ul. Gajną a Mickiewicza z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz wprowadzeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej..

Wniosek do tyczy pozostawienia funkcji zabudowy mieszkaniowej jako podstawowej przy Rynku. Nie jest to funkcja centrotwórcza. Planowane jest pozostawienie funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o zabudowę usługowo-handlową, jako centrotwórczą. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

 

 1. INFORMACJA O DALSZYM POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM KONSULTOWANEGO DOKUMENTU
  (dotyczy tylko raportu z realizacji ostatniego etapu IPK)

 

 1. Informacja o formach przekazania uwag zebranych podczas konsultacji uczestnikom i opinii publicznej:

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony został raport z uwzględnieniem wszystkich uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia bądź odrzucenia. Raport dla uczestników przekazano w ciągu 30 dni od zakończenia procesu zbierania opinii za pomocą następujących kanałów informacyjnych w gminie:

 1. a) BIP,
 2. b) strona internetowa gminy,
 3. c) korespondencja tradycyjna,
 4. d) korespondencja elektroniczna,
 5. e) tablice informacyjne.

Ponadto bardzo dziękujemy wszystkim którzy wzięli czynny udział w procesie konsultacji. Dziękujemy za wszelkie wnioski, uwagi i sugestie.

 1. b) Informacja o tym, czy przeprowadzone konsultacje wpłynęły na kształt dokumentu i dalszy

proces podejmowanych decyzji:

- analiza wniosków wykazała społeczną potrzebę ulokowania w centrum Wasilkowa szeroko rozumianych usług (oświatowych, kulturalnych, administracyjnych, gastronomii), połączonych z handlem oraz terenów zieleni parkowej z miejscami do rekreacji;

-  wnioski, które wpłynęły w trakcie konsultacji wraz z rozstrzygnięciami Burmistrza Wasilkowa zostały przekazane projektantowi, przygotowującemu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”);

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowany w oparciu o zaaprobowane wnioski, zostanie przedstawiony Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem kontynuacji dalszej procedury planistycznej wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- z uwagi na korzyści społeczne wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych, planowane jest wykorzystanie dostępnych narzędzi konsultacyjnych przy prezentacji mieszkańcom projektu planu z wyznaczeniem terminu na ewentualne uwagi do projektu (przed wyznaczeniem ustawowego terminu wyłożenia do publicznego wglądu); takie wstępne udostępnienie projektu umożliwi projektantowi naniesienie ewentualnych poprawek i nie będzie wymagało przeprowadzania ponownych etapów procedury planistycznej (uzgodnień, ponownego wyłożenia do publicznego wglądu).

 

 

data:.......................................

Podpis koordynatora procesu konsultacji:....................................

 

 

 

data:............................................

Podpis Gospodarza procesu konsultacji:.......................................

Załączniki