Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

 

                                                                                                                                                                                       Załącznik  do Zarządzenia Nr 32/2019     

                                                                                                                                                                                       Burmistrza Wasilkowa  z dnia 26 lutego 2019 r.        

                                                                                                                                                                                       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

                                                                                                                                                                                        rolnych przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Wasilkowa

                                                                               podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                                              W Y K A Z

                                                                 nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

855/1      +

870

2,4914+

0,9507

BI1B/00057165/6

 

BI1B/00050659/7

Wasilków

 

brak planu

bez przetargu

350 zł/ha.                tj. 1205 zł

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 11 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków, zgodnie z którym czynsz dzierżawny wynosi  odpowiednio:

§ 1

  1. Za grunty dzierżawione pod uprawy rolne - czynsz roczy a)grunty o powierzchni do 1,00 ha – 400 zł/ha b)grunty o powierzchni powyżej 1,00 ha – 350 zł/ha c)grunty o powierzchni powyżej 5,00 ha – 200 zł ha.

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie bip i tablicy ogłoszeń. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

 

Wasilków, dnia  26 lutego 2019 r.

Załączniki