Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

 

     Załącznik  do Zarządzenia Nr 37/2019     

      Burmistrza Wasilkowa  z dnia 15  marca 2019 r.        

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  rolnej przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

 

 

                                                                          Burmistrz Wasilkowa

                                                                   podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                             W Y K A Z

                                        nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

229/11

0,1815

BI1B/00067414/0

 

Studzianki

 

brak planu

bez przetargu

400 zł/ha.                tj. 73 zł

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 11 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków, zgodnie z którym czynsz dzierżawny wynosi  odpowiednio:

                                                                         §1

  1. Za grunty dzierżawione pod uprawy rolne - czynsz roczny: •grunty o powierzchni do 1,00 ha – 400 zł/ha, •grunty o powierzchni powyżej 1,00 ha – 350 zł/ha, •grunty o powierzchni powyżej 5,00 ha – 200 zł ha.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

Wasilków, dnia  15 marca 2019 r.

Załączniki