WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPZTREDAŻY W DRODZE ZAMIANY

 

                                                                                                    Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                  W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

 

                                                        stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany.

 

  1. Zgodnie z Uchwałą  NR VI/77/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie/

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

 w złotych

 

  

346/3 +

 346/6

 

0,0368 +

  0,3076

 

BI1B/00195939/2

 

Dąbrówki

 

 

brak planu

 

 

bez przetargu

 

294 806 zł

 


 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 07.03.2019 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sprzedaż nastąpi w zamian za nabycie na rzecz Gminy Wasilków działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 345/2 o powierzchni 0,0145 ha, 368/15 o powierzchni 0,0850 ha, 368/16                       

o powierzchni 0,0850 ha, 368/17 o powierzchni 0,0871 ha, 368/13 o powierzchni 0,1229 ha, położonych  w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków.

 

Wasilków, dnia  5 marca 2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w. 026

 

Dodana: 6 marzec 2019 08:18

Zmodyfikowana: 6 marzec 2019 08:18

Załączniki