WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DZ.4003/10 O POW. 0,0116 HA POŁOŻONA W WASILKOWIE

 

                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                  podaje do publicznej wiadomości

                                                             W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                                    stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa NR 536/2018 z dnia 05.10.2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

  1. Nr działki - 4003/10
  2. Powierzchnia - 0,0116 ha
  3. Cena nieruchomości w złotych - 13.500 zł +VAT 23%
  4. Położenie /ulica – Wasilków
  5. Przeznaczenie w planie - Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie nr IX/57/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. Rabczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2015, poz. 2074) działka znajduje się w dużej części na terenie oznaczonym symbolem 2 Kp, przeznaczonym pod teren parkingów.
  6. Forma sprzedaży - bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze 3854
  7. Nr księgi wieczystej - BI1B/00042936/4

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)  określa się  6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 08.10.2018 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 05.10.2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 026

Załączniki