WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DZ. 1283/4 O POW. 0,0448 HA POŁOŻONA W STUDZIANKCH NA POPRAWĘ DZ. SĄSIEDNIEJ

                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                            podaje do publicznej wiadomości

                                                                           W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                           stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem NR 539/2018 Burmistrza Wasilkowa  z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

1283/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studzianki

 

ul. Supraślska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo

Na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00058373/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  22.10.2018r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Wasilków, dnia  18.10.2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 026

Załączniki