WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM: DZ. 1283/4 +1104/1+241/3 O ŁĄCZNEJ POW. 0,0123HA POŁOŻONA W STUDZIANKCH NA POPRAWĘ DZ. SĄSIEDNIEJ

                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                           podaje do publicznej wiadomości

                                                                         W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                  stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem NR 540/2018 Burmistrza Wasilkowa  z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

1283/3

+

1104/1

 

+

241/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0024

 

0,0016

 

0,0083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studzianki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo

Na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00058373/4

 

BI1B/00067414/0

 

 

BI1B/00131768/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  22.10.2018 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia  18.10.2018 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 026

Załączniki