Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. 1231/1 o pow. 1,7525 ha położona w Wasilkowie

                                                                        Burmistrz Wasilkowa

                                                               podaje do publicznej wiadomości

                                                                  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

                          stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą NR XLIII/377/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
  2. Zgodnie z Uchwałą NR XLV/396/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

 

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

 w złotych

 

    

 1231/1

 

 

 

1,7525

 

 

 

BI1B/00110969/2

 

 

 

Wasilków ul.

Nadawki

 

 

 

 

pod teren usług z zakresu kultu religijnego – symbol planu „UK”

Uchwala NR XXXIX/342/17 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

             

 

  bez przetargu

 

 

 

 

 

po zastosowaniu bonifikaty 95% -23.930 zł

+ VAT 23% tj.

29.433,90

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 30.05.2018 r.

 

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.

 

 

Wasilków, 30.05 .2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel. 85 71 85 400 w. 024    

Załączniki