WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW - DZ. 1117

                                                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                                             podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                                            W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

 

stanowiących własność Gminy Wasilków, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z Uchwałą NR VI/29/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości:

 

Nr. działki

Pow. w ha

Cena nieruchomości

Położenie /ulica

Przeznaczenie w planie

Nr księgi wieczystej

Forma

1117

0,6400

440 000 zł

Wasilków/

ul. Dmowskiego

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie terenu wynikające ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków”:I-P-6- przemysł, usługi, wytwórczość.

Podjęto uchwałę intencyjną NR VI/75/19 z dnia 28 lutego      2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilków w rejonie   ul. Supraślskiej.

BI1B/00040587/8

Przetarg nieograniczony

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 16.01.2020  r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Wasilków, dnia 14.01.2020 r.

 

załączniki