WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZ. 4003/14 O POW. 0,0112 HA OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW

                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2019

                                                                                                                                Burmistrza Wasilkowa z dnia 18 czerwca 2019 r.

                                                                                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 

 

 

                                                                                                         Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                        podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                        W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                                                        stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do zbycia

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

4003/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 zł +             23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasilków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w której teren przeznaczony został na usługi handlu, rzemiosła i parking ogólnodostępny oznaczony na rysunku planu symbolem 1UH oraz 1UHR/Kp

 

 

 

 

 

 

 

przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00074848/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.   26  czerwca  2019 r.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

Wasilków, 18 czerwca 2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

załączniki