OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WÓLKA PRZEDMIEŚCIE NR GEODEZYJNY 643/5 O POW. 0,1295 HA

 

 

                                                                                                  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.).

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wólka Przedmieście gm. Wasilków, dla której prowadzona jest księga wieczysta o Nr BI1B/00058246/5,

 oznaczonej jako działka:

 

Nr geodezyjny 643/5 o pow. 0,1295 ha - cena wywoławcza 53.000zł + VAT 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

 

 

  • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest obciążona i nie ma żadnych zobowiązań. Obszar został objęty decyzja o warunkach zabudowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia 13.02.2018 r. o godz. 10.00 w sali Nr 5 tut. Urzędu.

 

Wadium w wysokości 5.300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) należy wpłacić  w pieniądzu do dnia 09.02.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddz. w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie   Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

 

W przypadku okazania i wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, przy ul. Białostocka 7 w pokoju nr 4 i 7, oraz pod numerem telefonu                85 718 5 400 w. 026.

Ww. ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, na stronie internetowej bip.wasilkow.pl i w lokalnej prasie.

 

 

Wasilków, dnia    03.01.2018  r.

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

 

Załączniki