OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W OBRĘBIE WASILKÓW GM. WASILKÓW

                                                                                                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Wasilków gm. Wasilków, dla których prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00067402/3, oznaczonych jako działki:

 

Nr geodezyjny 3546/1 o powierzchni 0,1149 ha – cena wywoławcza 110.000 zł-wadium 11.000 zł

Nr geodezyjny 3546/2 o powierzchni 0,0821 ha – cena wywoławcza 70.000 zł-wadium 7.000 zł

 

+ Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

 

        W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami.

 

        Dla przedmiotowego terenu ustalono warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową.                                  

 

    Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

 

       Wadium dla poszczególnych działek w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. przelewem na konto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział  w Białymstoku   z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

       Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

        Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

       W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne  z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

        Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni  przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

        Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

        Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

       Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 026.

       Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl

 

 

 

Wasilków,  5  kwietnia 2019 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 026