OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚć 246 o pow. 0,1414 ha OBRĘB Sochonie GM. WASILKÓW

                                                                                                                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 r., poz. 1490),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sochonie gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00055316/6, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 246 o powierzchni 0,1414 ha – cena wywoławcza 93 000 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 9 300 zł.

 

        W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

        Dla przedmiotowego terenu ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

      Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, przy ul. Białostockiej 7.

 

       Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 5 czerwca 2020r. przelewem na konto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział  w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 w tytule podając numer geodezyjny działki.

       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

      Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

        Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

       W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

        Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

        Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

        Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

       Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024.

       Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,  w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl

 

 

Wasilków, 28.04.2020 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 024

 

Dodana: 29 kwiecień 2020 09:10

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2020 09:10