OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OSOWICZE GM. WASILKÓW DZ. 63/1 O POW. 2,9349 HA

                                                                                                                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 poz. 1490),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres do trzech lat, położonej w obrębie Osowicze gm. Wasilków, dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00055351/3, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 63/1 o powierzchni 2,9349 ha (w tym: LsIV 0,2432 ha, Lzr-ŁVI 0,0809 ha, ŁV 0,0828 ha, ŁVI 0,3385 ha, PsV 0,6269 ha, PsVI 0,2034 ha, RIVa 0,4805 ha, RIVb 0,0463 ha, RV 0,6278 ha, RVI 0,1726 ha, W-ŁVI 0,0320 ha).

 

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1027 zł - wadium 102,70 zł.

 

W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

 

Wadium dla działki w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 29 lipca 2019 r. przelewem na konto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział  w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Termin płatności czynszu zostanie określony w umowie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych  przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024.

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.p

Wasilków, 28 czerwca 2019

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185 400 w 024

 

załączniki