OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ. 1117 O POW. 0,6400 HA OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW

                                                                                                      OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Wasilkowie przy ul. R. Dmowskiego

Nr geodezyjny 1117 o powierzchni 0,6400 ha — cena wywoławcza 220.000 zł. wadium 22.000 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze B11B/00040587/8.

Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

Wadium dla poszczególnych działek w wysokości podanej wyżej należy wpłacić w pieniądzu do dnia 27.09.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 z podaniem numeru geodezyjnego działki. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej  w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Wasilków w biurze podawczym przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. ograniczonym (z numerem działki, której dotyczy zgłoszenie ”).

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów

2) wniosą wadium do dnia 27.09.2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie dostępna w pok. 7 od dnia 04.10.2018 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

  • dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1 i 2);
  • oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 1 A;)
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn.zm.) w związku z treścią S6 i S 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); (wzór nr 3)
  • potwierdzenie wniesienia wadium;

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonek będącego uczestnikiem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie     o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczące ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 026.

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl

 

Wasilków, 30.08.2018 r.

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik tel. 85 7185 400 w. 026

Załączniki