OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ. 1115/1 i DZ. 1115/2 POŁOŻONE W WASILKOWIE

                                                                OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm..)

 

           Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wasilkowie

przy ul. R. Dmowskiego, dla których prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00040587/8, oznaczonych jako działki:

 

Nr geodezyjny 1115/2 o powierzchni 0,2889 ha – cena wywoławcza 100.000 zł.-wadium

10.000 zł.

 

Nr geodezyjny 1115/1 o powierzchni 0,2888 ha – cena wywoławcza 90.000 zł.-wadium

9.000 zł. + Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej  w przetargu.

 

        W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami.

Dla działki nr 1115/1 ustalono warunki zabudowy pod zabudowę produkcyjno-usługową.

        Szczegółowych informacji dotyczących ww. działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój nr 7.

 

        Przetarg odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

        Wadium dla poszczególnych działek w wysokości podanej wyżej należy wpłacić  w pieniądzu do dnia 18.05.2018 r. w kasie tut.

Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004

z podaniem numeru geodezyjnego działki, którego ono dotyczy. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 1% ceny wywoławczej.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

         Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym

etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

        W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego

małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być

sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym

notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

        Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

          Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy,

wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić  w terminie nie krótszym niż 3 dni  przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

          Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

          Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych  przyczyn.

 

          Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

 

 

Wasilków  05.04.2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi:

Iwona Haponik

tel. 85 7185 400 w. 024

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

      

 

 

 

Załączniki