OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ. 1082/1 O POW. 0,2400 HA OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW

 

 

                                                                                                      OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Wasilkowa ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej   w Wasilkowie gm. Wasilków, przy ul. R. Dmowskiego, dla której prowadzona

jest księga wieczysta o numerze B11B/00040587/8, oznaczonej jako działka:

 

                   Nr geodezyjny 1082/1 o powierzchni 0,2400 ha — cena wywoławcza 94.000 zł + 23 % VAT, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego do przechowywania materiałów budowlanych, z niezbędną

infrastrukturą techniczną w zabudowie usługowej.

                                                 Przetarg odbędzie się dnia 14.11.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

 

Wadium w wysokości 9.400 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 09.11.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie

Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 z podaniem numeru geodezyjnego działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonek będącego uczestnikiem przetargu.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 026.

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl

 

 

Wasilków, dnia 03.10.2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

 

Załączniki