Ogłoszenie o przetargu

 

 

                                                   OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.)

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wasilkowie oznaczonej jako działka:

 

Nr geodezyjny 3560/13 o pow. 0,0576 ha - cena wywoławcza zł. 73.000,- + VAT 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

 

Nr Księgi Wieczystej BI1B/00060858/5.

                  

W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać                              w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25.08.2017 r. o godz.10,00 w sali Nr 5 tut. Urzędu.

 

Wadium w wysokości zł. 7.300,- (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) należy wpłacić do dnia 22.08.2017 r. przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddz. w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. konto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

 

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis         z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 Wadium wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

 

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

W/w ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, na stronie internetowej bip.wasilkow.pl  i w gazecie Kurier Poranny.

 

 

 

 

Wasilków, dnia 13.07.2017 r.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel.85-71-85-233 w.24

 

Załączniki