OGŁOSZENIE O PRZETARGU 294/23 O POW. 0,1051 HA POŁOŻONĄ W OBRĘBIE JUROWCE GM. WASILKÓW

                                                                                                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm..)

 

           Burmistrz Wasilkowa ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków

                          dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00009647/8, oznaczona jako działka:

 

Nr geodezyjny 294/23 o powierzchni 0,1051 ha – cena wywoławcza 59.900 zł. + Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej  w przetargu.

 

        Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.01.2018 r. o godzinie 10.00  w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i zakończył się wynikiem negatywnym.

        Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.04.2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i zakończył się wynikiem negatywnym

        W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

        Dla przedmiotowego terenu zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej  na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

        Szczegółowych informacji dotyczących ww. działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój nr 7.

        Przetarg odbędzie się dnia 04 lipca 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 5 tut. Urzędu.

        Wadium w wysokości 5.990 zł  należy wpłacić w pieniądzu do dnia 29.06.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie

        Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004.

 Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 1% ceny wywoławczej.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

         Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

         Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

          Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni  przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

          Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

          Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych  przyczyn.

          Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

 

 

Wasilków  28.05.2018 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Iwona Haponik

tel. 85 7185 400 w. 0 24

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

      

 

 

 

Załączniki