POSTANOWIENIE-ZAWIESZENIE Postępow. - ICP-66-2017 POLKOMTEL budowa stacji baz.tel.kom. Wasilków 818/14, 334/51 ...

Wasilków, 09.11.2017 r.

BGGN.6733.66.2017.SK.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art.96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa ‑ pełnomocnik Andrzej Szymański ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 818/12, 818/14, 334/51, 335/4 w obr. geod. Wasilków,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu wrażenia opinii i zajęcia stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Białymstoku - w związku z postanowieniem Burmistrza Wasilkowa

z dn. 09.11.2017 r. znak: BGGN.6733.66.2017.SK.3

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.. Teren planowanej inwestycji położony jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.

W postanowieniu z dnia 08.11.2017 r. znak: BGGN.6733.66.2017.SK.3 Burmistrz Wasilkowa uznał, że przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 818/12, 818/14, 334/51, 335/4 w obr. geod. Wasilków, inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia stosownych dokumentów Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W związku z powyższym zawiesza się postępowanie w sprawie do czasu wrażenia opinii i rozstrzygnięcia zagadnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

pełnomocnik - Andrzej Szymański

ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .