POSTANOWIENIE ICP-66-2017 POLKOMTEL budowa stacji baz.tel.kom. Wasilków 818/14, 334/51 ...

Wasilków, 09.11.2017 r.

BGGN.6733.66.2017.SK.3

POSTANOWIENIE

Po dokonaniu wstępnej analizy wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 818/12, 818/14, 334/51, 335/4 w obr. geod. Wasilków stwierdzono, że teren planowanej inwestycji położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska oraz obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Działając na podstawie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) uznaję, że w/w przedsięwzięcie inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.

W związku z powyższym w celu stwierdzenia czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zobowiązuję Wnioskodawcę tj. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa ‑ pełnomocnik Andrzej Szymański ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 następujących dokumentów:

Kopii wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego,

Karty informacyjnej przedsięwzięcia,

Poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowana inwestycja oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UZASADNIENIE

Dnia 30.10.2017 r. Wnioskodawca złożył do Burmistrza Wasilkowa wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia. Teren planowanej inwestycji położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska. W ocenie organu przedsięwzięcie to może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art.96 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) niniejsze postanowienie przerywa bieg terminów sprawy do czasu rozstrzygnięcia w drodze postanowienia (czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na postanowienie niniejsze stronom nie służy zażalenie

Załączniki:

1.Kopia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

pełnomocnik - Andrzej Szymański

ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa

Do wiadomości:

2. Strony postępowania,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
,

4. a/a.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .