Geodezja i nieruchomości

1. Dzierżawa, najem bądź użyczenie ruchomości w drodze bezprzetargowej.

Karta informacyjna

2. Dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu.

Karta informacyjna

3. Opłaty za Użytkowanie wieczyste.

Karta informacyjna

4. Sprzedaż zamiana bądź darowizna nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Karta informacyjna

5. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Karta informacyjna

6. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Karta informacyjna

7. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

Karta informacyjna

Formularz wniosku

8. Nazwanie placu lub ulicy.

Karta informacyjna

9. Wydanie decyzji o podziale nieruchomości

Karta informacyjna

Formularz wniosku

Formularz wniosku

10. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej.

Karta informacyjna

Formularz wniosku

Formularz wniosku

11. Wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Karta informacyjna

Formularz wniosku

Formularz wniosku