Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r.

Załączniki