Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Ogłoszenie

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

 

 

  • Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza”, realizatorem zadania w 2018 roku będzie:
  • Polski Czerwony Krzyż ul. Warszawska 29, 15-062 Białystok

Uzasadnienie

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. W wyniku oceny  merytorycznej Komisja uznała, że oferent posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji w/w zadania.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski