Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków

Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

 

 1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 9 członków Rady w tym:
 • 2 przedstawicieli zgłoszonych przez uniwersytet trzeciego wieku;
 • 3 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych;
 • 4 przedstawicieli osób starszych.

 

 1. W naborach trwających w dnia 26.02.2018 r. - 12.03.2018 r. i 19.03.2018 – 26.03.2018 r. zgłoszono:
 • 2 przedstawicieli zgłoszonych przez uniwersytet trzeciego wieku;
 • 1 przedstawiciela zgłoszonego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych;
 • 4 przedstawicieli osób starszych.
 1. Na podstawie § 11 pkt. 1 statutu Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie, Burmistrz Wasilkowa zaprasza do zgłaszania kandydatów do Rady:

- 2 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych.

 

 1. Nabór dodatkowy kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie prowadzony będzie od dnia 04 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia Burmistrza Wasilkowa Nr 438/2018.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie,

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory formularzy dostępne są:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wasilkow.pl);

- w Biurze Obsługi Interesanta i pok. nr  10 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie" oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub wysłać przesyłką pocztową.

 

 1. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski