OBWIESZCZENIE ICP-37-2018 PGE Nasuta.J. budowa linii SN, nN i st.transf. Wasilkow 6011/18, 6057, 3649/2 ...

Wasilków, 03.10.2018 r.

BGGN.6733.37.2018.SK.4

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, 2 (dwóch) kontenerowych stacji transformatorowych oraz napowietrzno-kablowych linii nn 0,4 kV, na dz. nr ewid. 6011/18, 6057, 3649/2, 6058/6, 6033, 1410, 6011/1, 6011/2, 6013, 3566 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin ‑ pełnomocnik: pełnomocnik: Jarosław Nasuta – ELPROJEKT, ul. Pileckiego 8/14, 15‑687 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl