OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa

Wasilków, 22.10.2019 r.

BGGN.6220.7.2019.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.10.2019 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.7.2019.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

zmianie warunków użytkowania istniejącego budynku hali magazynowo – produkcyjnej, polegającej na wdrożeniu nowoczesnej linii do mycia i malowania natryskowego, realizowanego na działce o nr ewid. 3684/8 położonej przy ul.  Nadrzecznej 22 w Wasilkowie, gm. Wasilków, powiat białostocki.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 

  1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

 

  1. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, dnia: ….................... podpis:

 

 

Zdjęto dnia: ........................................   podpis:

załączniki