Obwieszczenie AR.6740. 3. 10. 2019 - zmiana decyzji ZRID - przebudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej

STAROSTA POWIATU

  BIALOSTOCKIEGO

           

AR.6740. 3. 10. 2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 02.07.2019 r.

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Wasilkowa, złożony w dniu 25.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.03.2017 r., znak: AR.6740.3.34.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami zlokalizowanych na działkach nr geod.: 2543, 2982, 2932/1, 2931/1, 2930/1, 2929/1, 2561/1, 2563, 2560/4, 2618, 2757, 2665, 2749/7, 2475, 2745/2, 2744/2, 2735/2, 2734/4, 2734/6, 2697/1, 6112/1, 2681/6, 2682/4, 2508, 2506/1, 2720/3, 2474, 2473/2, 2680/1, 3759/3, 3899, 3846/1, 3409/1, 3731, 3724 i 24/3 - obręb 13 Wasilków, gm. Wasilków,

 w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 2475 - obręb 13 Wasilków, jedn. ewid. m. Wasilków.

             

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 02.07.2019 r.  do dnia 16.07.2019 r.

            W terminie do dnia 23.07.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,              ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

                                                                                             

Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-07-02

Wprowadzający: Gabriela Waszczuk

Modyfikujący: Gabriela Waszczuk

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Gabriela Waszczuk

Data publikacji: 2019-07-02

Rejestr zmian