Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

Wraz z przyjęciem Planu Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz 4916).

Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Wasilków zaliczono do Regionu Centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego 18 gmin.

            W Regionie Centralnym wskazano poniższe instalacje:

  • Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

- ZUOK Białystok,

  • Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,

- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce, ZUOK w Hryniewiczach, ZUOK Białystok;

  • Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

- ZUOK w Hryniewiczach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: ZZO w Hajnówce,

  • Składowanie odpadów komunalnych:

- składowisko ZUOK w Hryniewiczach,

- składowiska zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze.

Zgodnie z powyższym na terenie gminy Wasilków występuje jedna regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (CIGO w Studziankach) oraz jedna zastępcza (Składowisko odpadów w Studziankach).