Azbest

Informuję o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2016r.

Do projektu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Gmina Wasilków planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W/w prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

Wobec powyższego osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, planujące w 2016r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 23) oraz pobrać ze strony internetowej www.wasilkow.pl i www.bip.wasilkow.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 23, tel. 85 718 54 00 wew. 21.


Gmina Wasilków informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków”

jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Załączniki